Penang Hill Funicular Service Shut Down For Bi-Annual Scheduled Maintenance - 2 March 2020

Penang Hill Funicular Shutdown June en